Vedtægter

Vedtægter for Jyderup Rulleskøjte Klub

§ 1 Navn og tegningsret.

§ 1.1 Foreningens navn er Jyderup Rulleskøjte Klub ( JRK ) og er stiftet
d. 26 marts 1992.
Foreningen er hjemmehørende i Holbæk Kommune.

§ 1.2 Foreningen tegnes af:

§ 1.2.1 Politisk: Formanden.

§ 1.2.2 Sportsligt: Træneren.

§ 1.2.3 Økonomisk: Kassereren

§ 2 Formål

§ 2.1 Foreningens formål er, gennem rulleskøjteløb, at give foreningens aktive
medlemmer lejlighed til at anvende deres fritid på en sund og udviklende
måde.

§ 2.2 JRK er medlem af Rullesport Danmark ( RD ) og
underkastet de for forbundet til enhver tid gældende love og
bestemmelser.
Ligeledes er RD medlem af Dansk Idræts Forbund ( DIF ), som dertil
er underkastet deres love og bestemmelser.

§ 2.3 JRK er medlem af Jyderup SG&I ( JSG&I ) og underkastet de til
enhver tid gældende love og bestemmelser.
Ligeledes er JSG&I medlem af De Danske Idrætsforeninger ( DGI ), som
dertil er underkastet deres love og bestemmelser.

§ 3 Medlemsforhold

§ 3.1 Enhver person kan optages som medlem i JRK, men mindre andre forhold
til andre idrætsforeninger – eller anden motiverer begrundelse – er til
hindre herfor.

§ 3.2 Personer kan optages i JRK, som aktive- eller passive medlemmer.

§ 3.3 Ved indmeldelse skal navn , personnummer samt bopæl opgives, lige ledes
skal flytning straks meddeles til foreningens kasserer / sekretær.

§ 3.4 Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder før
kontingent er betalt.

§ 3.5 Udmeldelse af JRK skal ske til foreningens kasser eller træner og denne
person er ikke startberettiget for anden forening hvis der er restance i
kontingent.

§ 4 Ordensreglement

§ 4.1 Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser,
bestyrelsen fastsætter med hensyn til ordens opretholdelse, såvel
i lokale som i idrætshallen.
Lige ledes er medlemmer forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsens
trufne bestemmelser.

§ 4.2 Overtrædelse af sådanne bestemmelser kan straffes med bortvisning fra
idrætshallen eller karantæne i et af bestyrelsens fastsatte tidsrum eller
eksklusion af foreningen.

§ 4.3 Forældre eller medlemmer der er i restance til klubben eller mod-
arbejder foreningens interesse direkte eller indirekte med ukorrekt
opførelse, såvel ude som inde på banen, skader foreningens navn og
rygte eller har gjort sig skyldig i brud på hvad der efter almindelig
opfattelse regnes for hæderlig eller sømmelig opførsel, kan IKKE
stille op til bestyrelsen.

§ 4.4 Eksklusion kan dog kun finde sted, efter at vedkommende har haft lejlighed
til at afgive forklaring til bestyrelsen og føre evt. vidner indenfor en af
bestyrelsens fastsatte frister.

§ 4.5 Er man uenig i bestyrelsens afgørelse, kan den tages op i RD appeludvalg,
som så kan tage stilling til om sagen er behandlet korrekt.

§ 5 Kontingent – licenser

§ 5.1 Fastlæggelse af kontingent for klubbens medlemmer, fastsættes på den
Årlige generalforsamling.
Såfremt et medlem ønsker udmeldelse, bliver indbetalt kontingent/
skøjteleje ikke tilbagebetalt

§ 5.2 Fastlæggelse af licensbetaling fastsættes af RD.

§ 5.3 Kommer et medlem i gæld til foreningen, anmodes vedkommende
skriftligt af kassereren om gældens indbetaling inden for 14 dage fra
brevets dato.
Bliver datoen ikke overholdt eller der ikke er lavet nogen aftale mellem
parterne ang. betaling, sendes et nyt brev fra kassereren, at gælden skal
indbetales inden 8 dage, ellers vil sagen overgå til inkasso.

§ 6 Økonomi

§ 6.1 Kassereren fører nøje regnskab med samtlige medlemmer, såvel aktive som
Passive.

§ 6.2 Kassereren fører specificeret regnskab over indtægter og udgifter.

§ 6.3 Kassereren aflægger revideret regnskab på den ordinære generalforsamling
til godkendelse eller anden beslutning.
Underskrevet af kassereren og de 2 revisorer.

§ 6.4 Regnskabsåret løber fra d. 1 januar til d. 31 december samme år.

§ 7 Generalforsamling

§ 7.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar
måned.
Generalforsamlingen varsles skriftlig til foreningens medlemmer samt til
foreningens hovedafdelinger RD samt JSG&I med 4 ugers varsel.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
skriftligt I hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Mødestedet bestemmes af bestyrelsen.
Den fremsendte dagsorden må ikke fraviges.

§ 7.2 Stemmeret har bestyrelsesmedlemmer samt foreningens seniormedlemmer
over 16 år samt 1 forældre pr. ungdomsmedlem på 16 år og derunder.

§ 7.3 Dagsorden for den årlige generalforsamling skal indeholde mindst
Følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer og referent

2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Regnskabsfremlæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. Formand ( 2 år, i lige år )
b. Næstformand ( 2 år, i ulige år )
c. Kasserer ( 2 år, i ulige år )
d. B-medlem ( 2 år, i lige år )
e. B-medlem ( 2 år, i ulige år)
f. Revisor ( 2 år, i ulige år )
g. Revisor ( 2 år, i lige år )
h. 2 suppleanter ( 1 år )

7. Eventuelt.

§ 7.4 Medlemmer der ikke er tilstede ved en generalforsamling, kan ikke vælges
til noget tillidserhverv indenfor foreningen, medmindre skriftligt tilsagn
er givet.

§ 7.5 Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
påkrævet og skal afholdes, når mindst 1/3 af de stemmeberettiget
medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden.

§ 7.6 Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling skal varsles med mindst
14 dage.
Mødestedet bestemmes af bestyrelsen.
Den fremsendte dagsorden må ikke afviges.

§ 8 Ophør

§ 8.1 I tilfælde af foreningens ophør, overgår foreningens midler og rekvisitter
til RD.

Vedtaget på generalforsamling d. 26 marts 1992
Med ændringer på ekstraordinær generalforsamling d. 6 marts 2003
Med ændringer på generalforsamlingen d. 25 januar 2005
Med ændringer på generalforsamlingen d. 7 februar 2006 .
Med ændringer på generalforsamlingen d. 23 Januar 2007
Med ændringer på generalforsamlingen d. 5 Februar 2008
Med ændringer på generalforsamlingen d. 27. januar 2009
Med ændringer på generalforsamlingen d. 21. februar 2018                                                          Med ændringer på generalforsamlingen d. 16. Juni 2021.